Конференции
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫТУШЫЛАР, ДОКТОРАНТТАР, МАГИСТРАНТТАР, СТУДЕНТТЕР,
ЖАС ҒАЛЫМДАР!

2022 жылдың 25 қарашасында Алматы қаласындағы Төле би к-сі, 109б, Досмұхамедов к. қиылысы Еуразия технологиялық университетінде өтетін  

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ, БІЛІМІ ЖӘНЕ ӨНДІРІСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының жұмысына қатысуға шақырамыз.

Конференция жұмысының бағыттары (секциялар):

Логистиканы дамыту бағдарламаларын қолдау әдістерін жаңғырту тұжырымдамасы;

-Мейрамхана сервисі мен туризм саласын дамытудағы университеттердің ақпараттық-ағартушылық миссиясы;

-Өндіріс пен бизнестегі IT технологиялар;

-Заң ғылымының түрлі салаларындағы ғылым мен тәжірибесінің өзекті мәселелері;

-Қазіргі қоғамды цифрландыру жағдайында гуманитарлық пәндерді оқытудың ерекшеліктері;

-Инженериядағы инновациялық технологиялар;

-Цифрлық трансформация дәуіріндегі экономика мен менеджменттің дамуының инновациялық тәсілдері.

Конференцияның жұмыс тілдері — қазақ, орыс, ағылшын.

Материалдардың электрондық жинағы www.etu.edu.kz университет сайтында жарияланады және  PDF-форматта жүктеуге болады. Жинаққа халықаралық ISBN индексі беріледі.

Хабарлама немесе тезистің мәтіні 7 беттен аспайтын көлемде (графикалық материалды қосқанда), шрифт өлшемі 14 (әдебиеттер тізімі үшін шрифт өлшемі 12), интервалы 1.0, Times New Roman шрифті, беттің ені бойынша туралау, барлық жағынан шеттері 20 мм, MS Word бағдарламасында орындалуы тиіс. 

Тезистерді жіберу үшін келесі сілтеме бойынша: https://forms.gle/rCJmcYeMtx2v73Hx7 online жүйесінде электронды тіркелу қажет. Тезис, толтырылған тіркеу формасында жеке файл болып тіркеледі. Файлдың аты – бірінші автордың атымен аталуы тиіс.

Конференцияға қатысу және тезисті электронды жинаққа орналастыру жарнасы — студенттер үшін 1000 теңге, магистранттар үшін 2000 теңге, докторанттар, оқытушы-педагогикалық құрылым (ҚР азаматтары) үшін 3000 теңге немесе басқа елдердің азаматтары үшін төлем кезіндегі валюта бағамы бойынша.

Ұйымдастыру жарнасында автордың аты-жөні және «Конференция-2022» белгіленуі көрсетілген, Еуразия технологиялық университетінің банк шотына қабылданады.

Тезисті ұсыну уақыты — 2022 жылдың 17 қарашасына дейін (қоса алғанда). Ұйымдастыру комитеті конференция тақырыбына сәйкес келмейтін, 2022 жылдың 17 қарашадан кейін алынған немесе талаптарды бұза отырып рәсімделген тезистерді қабылдамауға құқылы.

Тезисті жарияланымға қабылдау туралы ұйымдастыру комитетінің хабарламасын алғаннан кейін, автор қатысу жарнасын төлегендігі туралы құжаттың сканерленген көшірмесін 2022 жылдың 21 қарашасына дейін conference2022@etu.edu.kz электронды мекен-жайына жіберуі керек.

Конференция бағдарламасы 2022 жылдың 20 қарашасынан кейін жіберілетін болады.

Материалдардың ғылыми мазмұны мен жазылуына авторлар жауапты. Конференция тақырыбы мен безендіру талаптарын қанағаттандырмайтын немесе белгіленген мерзімнен кеш жіберілген материалдар қаралмайды және қайтарылмайды.

Тезистің мәтіні мынадай сызба бойынша ресімделеді: құжаттың басында сол жақ жоғарғы бұрышында ӘОЖ индексі көрсетіледі, келесі жолдың ортасынан, баспа әріптерімен — тезистің атауы, келесі жолда — авторлардың және ғылыми жетекшілердің (болған жағдайда) тегі мен аты – жөні, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны, қаласы, мемлекеті көрсетіледі, және одан кейінгі жолдан бастап – тезистің мәтіні жазылады.

 

 

ӘОЖ 665.7

ТІЗБЕКТІ ӘДІС НЕГІЗІНДЕ МҰНАЙ ӨНДІРУДІ ТАЛДАУ

Колыш А., студент.

Ғылыми жетекші: Әлиева А.К., э.ғ.к., қауымдастырылған профессор

Еуразия технологиялық университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Мәтін түпнұсқа болып табылады және редакциялауға жатпайды. Баяндама соңында әдебиеттер тізімі келтіріледі. Әдебиетке сілтемелер қажет.

Пайдаланылған дереккөздердің библиографиялық сипаттамасының мысалдары:

1. Жедел ақпарат. ҚР қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған шығындар туралы. ҚР ұлттық экономика министрлігі. Шілде, 2017. Онлайн қол жеткізу: http://www.stat.gov.kz

2. Туякова, З.С., Черткова, А. А. Қазіргі әлемдегі экологиялық шығындардың жіктелуі // Орынбор мемлекеттік университетінің хабаршысы, № 8 / 2009, 111-116 беттер.

3 Кабылова, Н.және т. б. Бухгалтер (бухгалтерлік есеп негіздері): оқулық / 3-ші басылым., өңделген. және қосылған. — Астана:Фолиант, 2011.- 376 б.

Конференцияға келуге байланысты шығындар қатысушылардың есебінен жүзеге асырылады.

 

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы:

050012, Алматы қ., Төле би к-сі, 109б,

Еуразия технологиялық университеті,

Ғылым департаменті, каб. 214,

Тел. +7 (707) 716 – 43 – 22

        +7 (701) 133 – 04- 30 

Электрондық пошта: conference2022@etu.edu.kz

 

Төлем реквизиттері:

«Еуразия технологиялық университеті» ЖШС

БСН 000340007047

КБЕ 17

ЖСК KZ 128 560 000 000 029 750

АҚ «БанкЦентрКредит»

БСК KCJBKZKX

050012 Алматы қ., Төле би к-сі, 109б.

Международная научно-практическая конференция, посвящённая 30-летию Независимости Республики Казахстан «Современный Казахстана: реформы образования и науки»

В Евразийском технологическом университете 14 октября прошла Международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан: «Современный Казахстан: реформы образования и науки». С приветственными словами выступили и.о.ректора ЕТУ, к.э.н., профессор Нургалиева Кадиша Калиаскаровна. В работе пленарного заседания приняли участие как отечественные, так и зарубежные гости.

С приветственными словами в адрес участников выступили:

Макс Гура (США, Вашингтон), руководитель IT -Проекта, Независимый Консультант;

Ахметов Е.Б. (Казахстан, г.Нурсултан), PhD., главный консультант Отдела законодательства Аппарата Сената Республики Казахстан;

Мырзабеков О.С. (Казахстан, г.Алматы), полковник полиции — заместитель начальника Алматинской Академии МВД РК им. М.Есбулатова;

Мороз К.А. (Россия, г.Ростов-на-Дону), к.т.н., доцент, зав.каф «Приборостроение и биомедицинская инженерия» Донского государственного технического университета;

Нұрмұханбет Д.Ы. (Казахстан, г.Тараз), к.ю.н., доцент — член Правления – Проректор по исследованиям и международным связям, Таразский региональный университет им.М.Х.Дулати;

Попп Л.А. (Казахстан, г.Павлодар), профессор Университета С.Торайгырова.

Всего в работе конференции приняли участие 9 зарубежных и 27 отечественных научных организаций и учреждений образования.

Республиканская онлайн олимпиада по предпринимательству среди учащихся 10-11 классов и обучающихся колледжей Республики Казахстан.

С 5 по 18 мая 2021 года проведена республиканская онлайн олимпиада по предпринимательству среди учащихся 10-11 классов и обучающихся колледжей Республики Казахстан.

Целью олимпиады являются: стимулирование интереса к проблемам экономики и предпринимательства; развитие творческих способностей и интеллектуального уровня учащихся; содействие развитию интереса у молодых людей к самостоятельной деловой активности.

Олимпиада включала 2 тура.

1-ый тур: выполнение и сдача проектного задания и определение команд, прошедших во 2-ой тур.

2-ой тур: защита проектов  и определение победителей – 17 мая 2021.

Заявку подали 13 команд, из которых прошли во второй тур 10 команд:

  • ГКПП «Алматинский государственный бизнес колледж» — 3 команды,
  • Алматинский казахско-турецкий гуманитарно-технологический колледж – 2 команды,
  • Алматинский финансово-экономический колледж – 2 команды,
  • Учреждение «Школа-интернат-колледж им. С.Демиреля – 1 команда,
  • Международный колледж бизнеса и коммуникаций – 1 команда,
  • Алматинский государственный колледж энергетики и электронных технологий – 1 команда,
  • КГУ ОШ №133 – 1 команда,
  • ОШ №181 — 2 команды.

По итогам олимпиады победители-команды награждены денежным призами (50 тыс.т., 30 тыс.тг. и 20 тыс.тг) и  дипломами I, II и III степени.  Также, 5 командам были присуждены номинации и вручены сертификаты. Руководители команд получили благодарственные письма. Итоги размещены на странице инстаграм кафедры “Экономика, бизнес и право».

Научно-техническая конференция на тему: «Инновационные технологии в инженерии

В конференции приняли участие студенты Евразийского технологического университета, Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева, Казахского национального аграрного университета. С приветственными словами выступили ректор ЕТУ Тургамбаев М.К., проректор по академической и научной деятельности ЕТУ Идрисова Э.К., главный Ученый секретарь ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии» Жуматай Г.С., директор Департамента науки Кенжебекова Г.У., директор ОП «Инжиниринг» Исабеков Ж.Н.

Научно-техническая конференция «Инновационные технологии в инженерии»

На образовательной программе «Инжиниринг» профессорско-преподавательским составом и Департаментом науки была организована научно-техническая конференция по насущным вопросам технических наук. В конференции приняли участие представители нескольких вузов, которые представили свои доклады. По итогам конференции был выпущен сборник материалов.

VI Международный конгресс молодых учёных в рамках Года молодежи «Молодежь и глобальные вызовы современности»

Ежегодное мероприятие, проводимое Евразийским технологическим университетом, совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы. В этом году конгресс приурочен Году молодежи, и собрал участников из многих стран, выступающих по актуальным проблемам современности в различных областях. В конгрессе приняли участие ученые Великобритании, Шотландии, Болгарии, Казахстана.
С приветственными словами выступили Джим Баттери, Атташе по образованию, директор Британского совета в Центральной Азии и Казахстане; Мамсуров Казбек Владимирович, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы, председатель Осетинского культурного центра «Ирныхас»; Верещагин Николай Александрович, член Совета по Науке при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы; Представитель Совета молодых Ученых КазНАУ.
Все доклады выступавших были опубликованы в сборнике материалов конференции.

Семинары
Международный научно-образовательный форум «Системная
трансформация науки, образования и общества»

Ассоциация ВУЗов Республики Казахстан, Университет «Туран» и
Совет по науке при Фонде Н. Назарбаева с 18 по 22 апреля 2022 года
организовала Международный научно-образовательный форум «Системная
трансформация науки, образования и общества», который состоялся в
Университете Туран, г. Алматы. Международный научно-образовательный
форум ставил целью обсудить практические задачи повышения
эффективности и устойчивого развития высшего и послевузовского
образования, а также вопросы качества и модернизации образования, с
учетом вызовов региональных и глобальных образовательных рынков.
От Евразийского технологического университета в работе
Стратегической сессии 1 «Образование, как стратегический национальный
приоритет» приняла участие директор Департамента науки Кенжебекова Г.У.
Модерировал сессию д.э.н., профессор Президент Ассоциации Вузов
РК, ректор Университета «Туран» Алшанов Р.А.
Одним из направлений работы Форума стали выступления
руководителей образовательных организаций, Ассоциации ВУЗов РК,
аккредитационных и рейтинговых агентств и государственных органов
управления и др.
Выступили Абильшаиков Н.Б., и.о. председателя правления, член
правления НПП РК «Атамекен», Билялов Д.Н., ректор КазНПУ им. Абая
доктор PhD, Темирбекова Ж.А., PhD, профессор ректор Международного
казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, Абишев А.А.,
д.э.н., профессор Председатель правления Ассоциации Вузов РК, Тойбаев
А.Ж., директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН
РК, Яновская О.А., советник, Независимое агентство аккредитации и
рейтинга IAAR, Киричок О.В., проректор по академическим вопросам
Caspian University доктор PhD, Муханова Г.К., проректор по науке и
международным связям КазАтисо и др.
Все выступающие отмечали необходимость еще большего укрепления
связи образования и науки с промышленностью и производством, потому что
только квалицированные, идущие в ногу со временем кадры будут решать
будущее экономики страны.

Отчет
о проведении круглого стола на тему
«Современные тенденции в IT образовании и бизнесе»
кафедра «Информационные технологии»

https://www.instagram.com/p/CcXM7RVMNxO/?utm_source=ig_web_copy_link

«Рыскуловские чтения – 2022 ВЛИЯНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ».

12 апреля 2022 года в г.Алматы при организации Университета Нархоз прошла большая международная конференция «Рыскуловские чтения – 2022  ВЛИЯНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ». Мероприятие проходило на базе  отеля «Рахат Палас».

Кроме секционных выступлений работа также продолжалась на круглых столах, где освещались проблемы стоящие перед наукой, в том числе и в образовании.

От Евразийского технологического университета в работе конференции приняли участие директор Департамента науки, к.т.н. Кенжебекова Г.У., заведующий кафедрой IT, к.т.н. Сербин В.В.

В первой половине дня Сербин В.В. выступил с докладом «Научный подход к определению требований и выгод IT проекта в зависимости от типа результата проекта (на примере Kaspi.kz)» на секции «УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ».

Во второй половине дня приняли участие в дискуссии круглого стола «ПОВЫШЕНИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗОВ», участниками которого были Кайрат Молдашев, вице-провост по науке Университета Нархоз; Закир Джумакулов, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Казахского Национального Женского Педагогического Университета; Санат Кожахмет, проректор по научным исследованиям университета им.Сулеймана Демиреля; Булат Кенесов, директор Центра физико-химических методов исследования и анализа; Гулсин Кенжебекова, директор Департамента науки, Евразийский Технологический Университет; Сербин Василий Валерьевич, заведующий кафедрой IT Евразийского технологического университета.

«Выбор подходящего журнала для публикации с помощью инструментов платформы Web of science»

https://www.instagram.com/p/Cb-YZh0sfuX/?utm_source=ig_web_copy_link

В ETU прошел ежегодный интеллектуальный конкурс «МегаМозг»!

https://www.instagram.com/p/CZLROBgopl-/?utm_medium=copy_link

Семинар на тему «Методы, повышающие эффективность публикации научной статьи в журналах с ненулевым импакт-фактором»
В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан

https://www.instagram.com/p/CXg_Ik7r_Gk/?utm_medium=copy_link

“ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ РК” и ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕСТИЖНОГО ГРАНТА ОТ АССОЦИАЦИИ “KAZENERGY”

https://www.instagram.com/p/CW2VoUFs8oU/?utm_medium=copy_link

Экскурсия, выездное занятие в Музей Национального банка РК

Было проведение выездное занятие в Музей Национального банка РК группы студентов ЕТУ.

Экскурсия, выездное занятие 16-й Международной Специализированной Выставки «Все Для Отелей, Ресторанов, и Индустрии Чистоты – HoRex & CleanExpo.

Было проведена экскурсия студентов на одну из выставок — 6-ую Международную Специализированную Выставку «Все Для Отелей, Ресторанов, и Индустрии Чистоты – HoRex & CleanExpo.  

Выездное занятие, Информационно-познавательный тур в один из отелей мировой цепи «Double Tree by Hilton»

Благодаря содействию представителей отеля «Double Tree by Hilton» было проведено выездное занятие студентов Университета в отеле мировой цепи «Double Tree by Hilton» в г. Алматы.

Семинар «Актуальные направления научных исследований в экономике АПК»

Семинар провела Жумашева С.Т., к.э.н., ученый секретарь, член Правления ТОО « Казахский научно-исследовательский институт экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Гостевая лекция «Сілтеме жасау және олардың түрлері. Қолданылған әдебиеттерді дұрыс безендіру»

Лекцию провел Дуйсенов Куанышбек из колледжа «Нархоз».

Гостевая лекция «Современное состояние отрасли страхования жизни в Казахстане и дальнейшие перспективы развития»

Гостевую лекцию провел Шаяхманов Биржан, Директор по корпоративным продажам АО «КСЖ Евразия».

Гостевая лекция «Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бизнес-жоспарлау»

Лекцию провел Имангалиев Сатжан Сабитович, к.ю.н,  Бизнес-тренер НПП «Атамекен».

Гостевая лекция «Молодежное предпринимательство»

Гостевую лекцию провел Шалкаров Руслан Багланович, Бизнес-тренер НПП «Атамекен».

Гостевая лекция «СМА в Казахстане: гранты и продвижение в карьере»

Лекцию провела Ботагоз Жумажановна, бизнес-тренер Института управленческих бухгалтеров в Казахстане, сертифицированный бухгалтер.

Мастер-класс «Организация и ведение туристического бизнеса»

Мастер-класс провела Кашкенова Карина Жакановна,  учредитель туристической фирмы «TD-Travel and Designer».

СПОРТИВНОЕ НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 🥇💜

https://www.instagram.com/p/CUI8XRoMY1G/?utm_medium=copy_link

Онлайн встреча «Трудоустройство выпускников»

Спикер Ауелова Гаухар Жумабековна, Руководитель отдела временных рабочих мест Центра занятости населения по г.Алматы.

Онлайн лекция «Түлектерді жұмыспен қамтамасыз ету»

Приглашенный лектор Өтеген Төрежан Қасымбекұлы, главный специалист отдела временных рабочих мест Центра занятости населения по г.Алматы.

Гостевая лекция Supply Chain Management

Гостевую лекцию провел Мукатаев Алинур Серикбекович – Зам.председателя правления ТОО СП КАТКО (ОРАНО + КАЗАТОМПРОМ).

Гостевая лекция «История успеха»

Гостевую лекцию провела Токжанова Асель Сериковна, директор образовательного центра «Intellectual».

Гостевая лекция «Защита прав потребителей в РК»

С гостевой лекций выступили Романовская Светлана Юрьевна – Председатель Правления ОЮЛ «Ассоциация «Лига потребителей Казахстана» и Махатова Сауле Алдабергеновна — главный специалист департамента по защите прав потребителей г.Алматы, русское отделение.

Мастер-класс «Бизнес инкубация. Поддержка студенческих стартап проектов»

Перед студентами с мастер-классом выступил спикер — Ануар Лензат, Операционный директор бизнес-инкубатора MOST.

Гостевая лекция «Карьераны жоспарлау»

Гостевую лекцию провела Рахымжанова Қымбат, главный специалист Национального банка.

Круглый стол с участием работодателей (онлайн)

Было проведен круглый стол с участием работодателей в онлайн формате для студентов Университета.

Участие в агитационной кампании партии «Nur Otan»

https://www.instagram.com/p/CLKDdTxFzqx/?utm_medium=copy_link

Круглый стол «Трудовой кодекс Республики Казахстан»

Круглый стол организован и проведен в режиме онлайн. Присутствовали и принимали активное участие студенты 4 курса специальностей ТТ, ЭЭ, МС, СС. Было проведено ознакомление обучающихся с особенностями трудового законодательства для повышения знаний и защиты прав при трудоустройстве.

Онлайн-круглый стол «Бір ел, бір тағдыр», посвященный Дню Президента РК

3 декабря в онлайн формате были проведены мероприятия, посвященные Дню Первого  Президента РК. На мероприятии были выслушаны и обсуждены доклады студентов по Посланию Президента РК народу Казахстана.

Организаторами данного мероприятия выступили старший преподаватель Усембаева Гайни Турах-хановна и студенты 2 курса экономических специальностей – Қайыркеш А., Аширова Алима, Жақсыбай Аружан, Шален Айгерім, Қойбай Аружан.

Семинар-конференция на тему «Енселі елдің Елбасы» (на государственном и русском языке)

В честь Дня Первого Президента РК 17 и 19 ноября преподавателями ОП «ООДПД» Рысбековой Г.Е. и Ермахановой М.А. были организованы онлайн семинар-конференции для студентов 1 курса ЕТУ на государственном и русском языках. В презентационных работах студенты отразили и отметили что День Первого Президента — это праздник, напоминающий о пройденном пути за годы Независимости, о совместном труде всех казахстанцев по укреплению государственности и об огромном вкладе, внесенном в развитие страны Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Также смотрели и обсуждали: документальные фильмы «Сын сағат», «Мудрое решение», из цикла «Семь граней независимости».

Онлайн-круглый стол, посвященный ко Дню национальной валюты – тенге

13 ноября 2020 года было проведено мероприятие, посвященное Дню национальной валюты. На круглом столе были подняты и обсуждены следующие вопросы: эволюция тенге, становление и развитие банковской системы РК, проблемы и пути развития финансовой системы РК. Также, для гостей была проведена викторина. Участвовали студенты 1, 3 и 4 курсов. Организаторами данного мероприятия выступили старший преподаватель Абсеметова Д.А., студенты 4 курса ОП «Учет и аудит» — Кәкен М., Баймаханова Ж., Сәкен А., Муханбетова А., Досмантай М. и др.

Круглый стол на тему: «25-летие Конституции: достижения и новые вызовы», посвященного «25 – летию Конституции Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана».

Круглый стол на тему: «25-летие Конституции: достижения и новые вызовы», посвященного «25 – летию Конституции Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана», который проводился в рамках исполнения Национального плана мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан. Мероприятие было проведено в онлайн-формате на платформе Zoom 4 мая 2020. В ней приняли участие студенты кафедры «Право».

Онлайн-урок по правам человека, защите от насилия и онлайн-травли для воспитанников детских домов

Организация онлайн-урока по правам человека, защите от насилия и онлайн-травли для воспитанников детских домов, 1 апреля 2020 г. Онлайн урок провела преподаватель кафедры Права Ажигулова Халида.

Круглый стол «Информационные технологии в перевозках»

В круглом столе принимали участие студенты 1 и 2 курса специальности «Информационные системы», студенты 1 курса специальности «Логистика», русское и казахское отделение. Рассматривались следующие вопросы:

TMS — обзор современных информационных систем управления транспортной логистикой предприятия.

Этапы создания информационной системы управления транспортной деятельностью, основные проблемы и типичные ошибки.

Характеристика программных продуктов в области управления транспортным обеспечением логистики.

Круглый стол «Профилактика кибербуллинга: рекомендации и инструменты для педагогов, школьников и родителей»

Партнеры: Фонд Первого Президента, Управление образования города Алматы и ООН.

29 января 2020 года был организован Круглый стол «Профилактика кибербуллинга: рекомендации и инструменты для педагогов, школьников и родителей» совместно с Фондом Первого Президента, Управлением образования города Алматы и ООН, 29 января 2020 года.

Практический семинар для выпускников и научных руководителей по работе с международными базами данных (Scopus, Springer, Web of Science)

Департаментом науки в лице к.т.н. Кенжебековой Г.У. был проведен семинар, где преподаватели и обучающиеся последних курсов были ознакомлены с навыками работы с международными базами данных.

Круглый стол «Рухани жаңғыру» – взгляд в будущее «Саналы азамат» — қоғам иесі».

В университете на ОП «ООДПД» был устроен круглый стол, на котором участники выступили с своими взглядами по решению многих волнующих общественность вопросов в рамках программы «Рухани жаңғыру». Организаторы — преподаватели Рысбекова Г.Е. и Ермаханова М.А.

Круглый стол «Современный Казахстан. Уроки Лидерства Елбасы» с участием членов Ассамблеи народа Казахстана.

На ОП «ООДПД» под руководством организатора к.п.н., профессора Масыровой Риммы Рамазановны был проведен круглый стол по обсуждению наследия Н.А. Назарбаева — Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы.

Обсуждение Послания Президента РК народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 02.09.2019 г.

Организовавший данный ивент старший преподаватель Калышев С.М. дал возможность обучающимся образовательной программы “Экономика, бизнес и управление” выяснить подробности судьбоносного выступления Президента.

Круглый стол «Обеспечение безопасности личности в суверенном Казахстане в условиях глобализации», посвященного «Дню прав человека»

Круглый стол провели преподаватели Калишева Н.Х., к.ю.н., и Есназаров Е.У. с ОП Право.

Семинар на тему: «Защита прав женщин» для магистрантов

Семинар провела известная активистка, доктор PhD, Ажигулова Халида. Были рассмотрены проблемы защиты прав женщин в Республике Казахстан. Студенты приняли активное участие в данном событие на ОП Право.

Обсуждение первого Послания Президента РК народу Казахстана К.-Ж.К. Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 02.09.2019 г.

На ОП Право было проведено мероприятие по обсуждению Послания Президента РК между преподавателями и обучающимися. Организатор обсуждения асс. проф., к.ю.н. Калишева Нажия Хусаиновна.

Гостевая лекция на тему: «Коллективные споры: проблемные вопросы» для студентов 2 курса экономических специальностей.

Спикер: юрист компании «Инвестиционная корпорация при Национальном банке РК», м.ю.н. Бидайбеков Т. Б.

Семинар на тему «Инструменты сотрудничества науки и инноваций с Казахстаном и о новых инициативах».

Спикер: Фатих Шахин, MSc., Вице-президент научно-исследовательского фонда Турции (TUBAV).

Семинар «Применение электронных баз данных в научно-исследовательской деятельности».

Спикеры: Александрова И.А. – лицензионный менеджер всемирно известного издательского дома Springer Nature; Ошибаева А. — член Совета по науке при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, кандидат медицинских наук; Кенжина И. – официальный представитель компании Clarivate Analytics; Кенжебекова Г.У. – заместитель директора департамента науки ЕТУ; Алжанулы Б. – главный специалист департамента науки ЕТУ.

Написать
Добрый день Вас приветствует Евразийский Технологический Университет, чем мы можем вам помочь?